UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI
a
EUNIS Slovensko
ZBORNÍK Z MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE

UNINFOS 2016

(Univerzitné informačné systémy)

ISBN 978-80-557-1199-7

Konferencia sa konala v Banskej Bystrici v dňoch 9.11.2016 – 11.11.2016
v AULE Rotunda
Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Cesta na amfiteáter 1
Cieľ konferencie

Cieľom konferencie bola vzájomná výmena skúseností z oblasti prevádzky a rozvoja IKT na vysokých školách so zameraním na:

  • spoluprácu univerzít s praxou,
  • najnovšie vývojové trendy IKT pre sektor vysokých škôl,
  • informačnú bezpečnosť vysokých škôl,
  • e-vzdelávanie,
  • digitálne technológie a vysoké školy,
  • inovatívne formy vzdelávania na vysokých školách.
Partneri
Platinový partner
Zlatý partner
Strieborný partner

Predbežný program
10:40 - 11:00
Facelift ubytovacieho procesu Univerzity Komenského v Bratislave

Ján Petrík UK BA

Vysoké školy (okrem svojich hlavných činností) poskytujú študentom aj služby sociálneho charakteru, medzi ktoré patrí najmä poskytovanie ubytovania a stravovania. Univerzita Komenského v Bratislave vzhľadom na jej celoslovenskú pôsobnosť (ale aj jej geografickú polohu) ponúka študentom ubytovacie služby. Aktuálne poskytuje ubytovanie v ôsmich ubytovacích zariadeniach, ktorých kapacita (najmä v Bratislave) je nedostatočná a nie je možné uspokojiť všetkých záujemcov o ubytovanie. Preto je veľmi dôležité, aby bol ubytovací proces navrhnutý optimálne a zrealizovaný čo najlepšie.
Spôsob, akým sa ubytovanie prideľuje a riadi je definovaný smernicou rektora UK. V roku 2015 vznikla potreba modernizovať tento proces, vytvoriť nové znenie smernice a následne ju „zhmotniť“ do softvérového produktu pre cca 10 000 používateľov.
Ubytovací proces je komplikovaná problematika - smernica sa venuje primárne študentom denného štúdia UK, musí však pokrývať aj špecifiká študentov doktorandského štúdia, zamestnancov, študentov iných vysokých škôl, študentov prichádzajúcich na UK v rámci mobilít, zahraničných lektorov a ďalšie prípady. Taktiež prihliada na študentov so zdravotným postihnutím a špecifickými potrebami. Napriek komplexnosti problematiky taktiež umožňuje študentami často žiadané možnosti medzifakultného či partnerského ubytovania, ako aj ubytovania na 12 mesiacov (teda vrátane nedotovaného ubytovania počas leta).
Predmetom príspevku bude opis hlavných častí procesu (podávanie žiadostí, spracovanie a vyhodnotenie poradovníkov, výber lôžka na izbe ubytovacieho zariadenia), princípy, ktoré boli použité pre ich riadenie, ako aj praktické skúsenosti s implementáciou a prevádzkou systému.

Recenzenti
  • doc. Ing. Ján Hudec, CSc.
  • Ing. Bohuslav Martiško, CSc.
Editori
  • Ing. Jolana Gubalová, PhD.
  • Mgr. Miroslav Murin
 

ZOZNAM PRÍSPEVKOV

 

CHALACHÁN Jakub

Centrum informačných technológií, Univerzita Komenského, Bratislava

Facelift ubytovacieho procesu Univerzity Komenského v Bratislave

FOJTÍK Juraj

Centrum informačných technológií, Univerzita Komenského, Bratislava

Facelift ubytovacieho procesu Univerzity Komenského v Bratislave

GALOVIČOVÁ Terézia

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinskej univerzity v Žiline

E-vzdelávanie Žilinskej univerzity v Žiline očami používateľov

GREGUŠ Michal

Fakulta managementu, Univerzita Komenského, Bratislava

Výučba predmetu Etický hacking na FMUK

GUBALOVÁ Jolana

Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Uplatnenie technológie data mining nad databázou AIS2

HODÁSOVÁ Ludmila

S&T Slovakia s.r.o., Bratislava

Zabbix – dostupné riešenie manažmentu IT infraštruktúry

HOMOLA Peter

IT pracovisko CVTI-SR, Banská Bystrica

Informačný systém EČ a PFIČ maturitnej skúšky

JAKUS Norbert

Finančná Správa Slovenskej republiky

Využitie e–learningu vo finančnej správe

KAROVIČ Vincent

Fakulta managementu, Univerzita Komenského, Bratislava

Výučba predmetu Etický hacking na FMUK

KOPÁČ Peter

Centrum informačných technológií, Univerzita Komenského, Bratislava

Facelift ubytovacieho procesu Univerzity Komenského v Bratislave

KORICINA Jozef

Centrum informačných systémov, Trnavská univerzita v Trnave

Stav IKT a informačná bezpečnosť na vysokých školách v SR

KORMANCOVÁ Gabriela

Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Univerzita podporujúca inovácie v regióne strednej a východnej Európy

KREMEŇOVÁ Iveta

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinskej univerzity v Žiline

E-vzdelávanie Žilinskej univerzity v Žiline očami používateľov

ĽAPINOVÁ Erika

Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Informačná a digitálna gramotnosť – dva navzájom prepojené predpoklady rozvoja vzdelávania na vysokých školách v 21. storočí

LUBY Peter

GAMO a.s., Banská Bystrica

Prevencia vzniku havarijných situácií spojením monitorovacích nástrojov a procesne orientovaným manažmentom incidentov

ORSZÁGHOVÁ Dana

Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Riešenie úloh z matematickej analýzy s podporou grafických a výpočtových nástrojov IT

PETRÍK Ján

Centrum informačných technológií, Univerzita Komenského, Bratislava

Facelift ubytovacieho procesu Univerzity Komenského v Bratislave

SAEYS Tom

Itelligence

IT.EDUCATION – higher education solutions

SLAČKA Stanislav

IT pracovisko CVTI-SR, Banská Bystrica

Informačný systém EČ a PFIČ maturitnej skúšky

ŠTEFKOVÁ Jaroslava

ÚCJ, Technická univerzita vo Zvolene

Postoj pedagógov k elektronickému vzdelávaniu na Technickej univerzite vo Zvolene

THEODOULIDES Lenka

Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Univerzita podporujúca inovácie v regióne strednej a východnej Európy

TÓTHOVÁ Darina

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Prepojenie kľúčových systémov vysokej školy s Portálom VŠ

VESELÝ Peter

Fakulta managementu, Univerzita Komenského, Bratislava

Výučba predmetu Etický hacking na FMUK

 

ZOZNAM PREZENTÁCIÍ

 

BAČA Ľubomír

PjM MŠVVaŠ SR

Ako ďalej SOFIA

CHALACHÁN Jakub

Centrum informačných technológií, Univerzita Komenského, Bratislava

Facelift ubytovacieho procesu Univerzity Komenského v Bratislave

DANKIĆ Zuzana

Atos IT Solutions and Services s.r.o., Bratislava

Inovačné aktivity v projekte SOFIA

DUDITS Adam

University Engagements Baltics, CEE, CIS, Nordics

SAP University Alliances - Build the Talent of the Future for the Digital Enterprise

FÁBRY Miloš

Atos IT Solutions and Services s.r.o., Bratislava

Integrácia informačných systémov na univerzitách

FOJTÍK Juraj

Centrum informačných technológií, Univerzita Komenského, Bratislava

Facelift ubytovacieho procesu Univerzity Komenského v Bratislave

GALOVIČOVÁ Terézia

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinskej univerzity v Žiline

E-vzdelávanie Žilinskej univerzity v Žiline očami používateľov

HERZOG Marian

TEMPEST a.s., Bratislava

Komplexné riešenie pre integráciu elektronických schránok a príslušná legislatíva

HOMOLA Peter

IT pracovisko CVTI-SR, Banská Bystrica

Informačný systém EČ a PFIČ maturitnej skúšky

JÁNOŠ Anton

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Komplexné riešenie pre integráciu elektronických schránok a  príslušná legislatíva

KAROVIČ Vincent

Fakulta managementu, Univerzita Komenského, Bratislava

Výučba predmetu Etický hacking na FMUK

KILIAN Dietmar

Offene Universität Innsbruck

Skills in the area of digitalization - close the gap between classical education and future industry requirement

KOCIK Peter

Fortinet Security Fabric

Fortinet, bezpečnosť bez kompromisov

KOPÁČ Peter

Centrum informačných technológií, Univerzita Komenského, Bratislava

Facelift ubytovacieho procesu Univerzity Komenského v Bratislave

KORICINA Jozef

Centrum informačných systémov, Trnavská univerzita v Trnave

Stav IKT a informačná bezpečnosť na vysokých školách v SR

KOZUBÍKOVÁ OKÁNIKOVÁ Paula

exe, a.s., Bratislava

Licencie Adobe

KREMEŇOVÁ Iveta

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinskej univerzity v Žiline

E-vzdelávanie Žilinskej univerzity v Žiline očami používateľov

LACKOVIČ Jozef

HYDRA Computer s.r.o.

Nasazení KeyShield jako Browser independent SSO/SLO pro univerzitní prostředí

MICHNIEWSKA Anna

Pedagogical University of Cracow

Massive online open courses - situation in Poland

MIKLÍK Martin

UAKOM UMB Banská Banská Bystrica

Inovačné aktivity v projekte SOFIA

MRIŽOVÁ Mária

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Správa registratúry

PETRÍK Ján

Centrum informačných technológií, Univerzita Komenského, Bratislava

Facelift ubytovacieho procesu Univerzity Komenského v Bratislave

RENČO Peter

UAKOM UMB Banská Banská Bystrica

Inovačné aktivity v projekte SOFIA

RUŽAROVSKÝ Ján

SAP Labs Slovakia, SAP

Úvod do SAP LAB Network a SAP Lab Slovensko

Růžička Jindřich

Združenie Atos - S&T Slovakia

Správa systému Sofia

Integrácia informačných systémov na univerzitách

SAEYS Tom

Itelligence

IT.EDUCATION – higher education solutions

SAVIAK Volodymyr

Hewlett Packard Enterprise

HPC & Big Data Technology Trends

SILÁDI Vladimír

Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

E-learning na Univerzite Mateja Bela

SLAČKA Stanislav

IT pracovisko CVTI-SR, Banská Bystrica

Informačný systém EČ a PFIČ maturitnej skúšky

ŠAMŠA Václav

TDP Ltd

Nasazení KeyShield jako Browser independent SSO/SLO pro univerzitní prostředí

ŠIMEČEK Jáchym

Združenie Atos - S&T Slovakia

Inovačné aktivity v projekte SOFIA

ŠTEFANKA František

TransData s.r.o. Bratislava

Transdata - prierez projektov a produktov

ŠTEFKOVÁ Jaroslava

ÚCJ, Technická univerzita vo Zvolene

Postoj pedagógov k elektronickému vzdelávaniu na Technickej univerzite vo Zvolene

TISCHER Martin

COMINFO a.s., Česká republika

Realizované projekty v akademickém prostředí

TOTHOVÁ Darina

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Prepojenie kľúčových systémov vysokej školy s Portálom VŠ

WEIDNER Stefan

Otto von Guericke Universität Magdeburg

Scalable Innovation in SAP University Alliances Education Network

Co -Innovation between academia and industry

ZÁVACKÝ Pavol

Qintec a.s., Trnava

Huawei FusionCloud Desktop Solution

Fotogaléria

9.11.2016

10.11.2016

11.11.2016