UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI
a
EUNIS Slovensko
Vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu

UNINFOS 2016

(Univerzitné informačné systémy)

Konferencia sa bude konať pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
prof. Ing. Petra Plavčana, CSc.
a rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD.

v Banskej Bystrici v dňoch 9.11.2016 – 11.11.2016
v AULE Rotunda
Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Cesta na amfiteáter 1
Cieľ konferencie

Cieľom konferencie je vzájomná výmena skúseností z oblasti prevádzky a rozvoja IKT na vysokých školách so zameraním na:

  • spoluprácu univerzít s praxou,
  • najnovšie vývojové trendy IKT pre sektor vysokých škôl,
  • informačnú bezpečnosť vysokých škôl,
  • e-vzdelávanie,
  • digitálne technológie a vysoké školy,
  • inovatívne formy vzdelávania na vysokých školách.
Zborník

Partneri
Platinový partner
Zlatý partner
Strieborný partner

Dôležité termíny

od 5. 9. 2016
Otvorenie registrácie účastníkov
Zaregistrujte sa cez webový formulár, ktorý nájdete tu.

do 3. 10. 2016
Príjem abstraktov
Abstrakty zasielajte mailom na adresu uninfos@umb.sk.

do 31. 10. 2016
Ukončenie registrácie účastníkov a úhrady vložného
Vložné uhraďte prevodom na účet podľa platobných informácií, ktoré Vám boli doručené mailom po registrácii.

Registrácia bola predĺžená.
Je možné registrovať sa aj po termíne 31.10.2016.
Včasné zaregistrovanie sa je nutné kvôli zabezpečeniu stravy a občerstvenia ako aj ďalších činností spojených s organizáciou konferencie.
Overiť, či Vaša registrácia prebehla úspešne môžete v zozname registrovaných účastníkov.
Poplatky a vložné
Typ účastníka Výška poplatku
Členovia EUNIS-SK a EUNIS-CZ 30€
Zástupcovia stredných škôl (v cene dve osoby) 30€
Nekomerčné organizácie, ktoré nie su členmi EUNIS 50€
Komerčná organizácia (Pasívna účasť) 150€
Komerčná organizácia (Vystúpenie a príspevok v zborníku) 300€
Partneri konferencie, prezentačné plochy, stánky a iné formy prezentácie Dohodou
Platobné údaje ako číslo účtu, variabilný symbol atď. Vám budú zaslané do mailu po vyplnení registračného formulára.
Vložné zahŕňa stravu (3x obed, 1x večera a spoločenský večer - nutné objednať pri registrácii) a účasť na spoločenskom programe.
V cene nie je ubytovanie, ktoré si musí každý účastník vybaviť a hradiť sám.
Študenti a zamestnanci UMB sa môžu bezplatne zúčastniť prednášok a prezentácií vystavovateľov v rámci konferencie, bez nároku na stravu a ďalšie služby poskytované v rámci vložného.
Predbežný program
10:40 - 11:00
Facelift ubytovacieho procesu Univerzity Komenského v Bratislave

Ján Petrík UK BA

Vysoké školy (okrem svojich hlavných činností) poskytujú študentom aj služby sociálneho charakteru, medzi ktoré patrí najmä poskytovanie ubytovania a stravovania. Univerzita Komenského v Bratislave vzhľadom na jej celoslovenskú pôsobnosť (ale aj jej geografickú polohu) ponúka študentom ubytovacie služby. Aktuálne poskytuje ubytovanie v ôsmich ubytovacích zariadeniach, ktorých kapacita (najmä v Bratislave) je nedostatočná a nie je možné uspokojiť všetkých záujemcov o ubytovanie. Preto je veľmi dôležité, aby bol ubytovací proces navrhnutý optimálne a zrealizovaný čo najlepšie.
Spôsob, akým sa ubytovanie prideľuje a riadi je definovaný smernicou rektora UK. V roku 2015 vznikla potreba modernizovať tento proces, vytvoriť nové znenie smernice a následne ju „zhmotniť“ do softvérového produktu pre cca 10 000 používateľov.
Ubytovací proces je komplikovaná problematika - smernica sa venuje primárne študentom denného štúdia UK, musí však pokrývať aj špecifiká študentov doktorandského štúdia, zamestnancov, študentov iných vysokých škôl, študentov prichádzajúcich na UK v rámci mobilít, zahraničných lektorov a ďalšie prípady. Taktiež prihliada na študentov so zdravotným postihnutím a špecifickými potrebami. Napriek komplexnosti problematiky taktiež umožňuje študentami často žiadané možnosti medzifakultného či partnerského ubytovania, ako aj ubytovania na 12 mesiacov (teda vrátane nedotovaného ubytovania počas leta).
Predmetom príspevku bude opis hlavných častí procesu (podávanie žiadostí, spracovanie a vyhodnotenie poradovníkov, výber lôžka na izbe ubytovacieho zariadenia), princípy, ktoré boli použité pre ich riadenie, ako aj praktické skúsenosti s implementáciou a prevádzkou systému.

Ubytovanie

Ubytovanie si každý účastník hradí a vybavuje sám. Pripravili sme pre Vás niekoľko tipov na ubytovanie v najbližšom okolí konania konferencie UNINFOS.

ART PENSION

Pri telefonickej alebo e-mailovej rezervácií uveďte heslo „UNINFOS“ pre získanie 10% zľavy z cenníkovej ceny ubytovania.

PENZION AL CORSO

Pri telefonickej alebo e-mailovej rezervácií uveďte heslo „UNINFOS“ pre získanie zľavy z cenníkovej ceny ubytovania.

HOTEL PENZION KÚRIA
Kontakt a miesto konania
Ekonomická fakulta
  • Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica
  • N48°44'22", E19°08'17"
  • uninfos@umb.sk
  • +421 48 446 6515